реклама

Рекомендації учням щодо написання реферату та доповіді за ним

•  Отримайте консультацію вчителя щодо вибору теми і складання плану реферату, а такожn добору джерел для його написання.

» Скористайтеся допомогою бібліографа під час замовлення літератури у бібліотеці.

•      Доберіть 5-6 книжок із замовлених у читальному залі бібліотеки, у яких достатньо матеріалу для написання реферату.

•      Складіть самостійно план реферату відповідно до вибраних джерел і зробіть за ним огляд-описання отриманої інформації.

« Дотримуйтеся чітких правил оформлення реферату. Зокрема, титульну сторінку зробіть за зразком, який можна отримати в учителя.

•      У вступі проаналізуйте важливість обраної теми, зазначте мету й завдання, основні відмінності у використаних джерелах.

•      Під час викладення основної частини не переписуйте текстів, а переказуйте їх від першої особи множини: «Ми визначили...», «Ми порівняли...», «Як ми дізналися з (посилання на автора чи джерело)...» тощо.

•      Подавайте список використаних джерел в алфавітному порядку.                              

•      У тексті робіть посилання на джерела в дужках і зазначайте номер джерела за по­даним списком, а через крапку з комою — сторінку, з якої взято цитату чи думку, переказану своїми словами.

•      Користуйтеся стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 під час оформлення бібліографії.

•      Під час усної доповіді за рефератом коротко повідомте про тему, мету, основні пи­тання, які Ви проаналізували, якими джерелами користувалися.

Зазначте, які висновки під час опрацювання теми реферату Ви зробили та проілю­струйте свій виступ прикладами.

увеличение трафика на сайт